Poslednje ažuriranje: 01.10.2014.

Šta su zakonske rezerve?


Prema Zakonu o privrednim društvima privredno društvo je dužno da u zakonske rezerve unosi 5 % dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10 % osnovnog kapitala ili osnivačkim aktom, odnosno statutom određeni veći dio osnovnog kapitala.


Propisi: