Poslednje ažuriranje: 29.07.2022.

Da li direktor mora biti prijavljen u radni odnos?


Direktor ne mora biti prijavljen u radni odnos.
Članom 51. Zakona o radu predviđena je mogućnost da direktor ne zasnuje radni odnos, ali da se u tom slučaju međusobna prava i obaveze regulišu posebnim ugovorom koji se najčešće zove menadžerski ugovor bez zasnivanja radnog odnosa.
Za direktora firme s kojim je sklopljen menadžerski ugovor bez zasnivanja radnog odnosa ne postoji obavezan obračun poreza i doprinosa, osim u slučaju ako se po osnovu tog ugovora isplati određena naknada. U tom slučaju postoji obaveza plaćanja doprinosa po stopi 31% na bruto naknadu i poreza po stopi od 13% na bruto naknadu umanjenu za doprinose.


Propisi: