Zakoni, pravilnici, odluke i drugi važni propisi


Poreska uprava

Uprava za indirektno oporezivanje

Djelatnost trgovine, ugostiteljstva, usluga i proizvodnje

Rad i zaštita na radu

Zdravstveno-sanitarni propisi

Knjigovodstvo

Ostalo

KontoProm

Naslov Info
Poreska uprava
  Zakoni
       Zakon o porezu na dobit - AKTUELNI - (važi od 01.01.2016)94/15, 1/17, 58/1916.11.2015.
       Zakon o porezu na dohodak - AKTUELNI - (važi od 01.09.2015)60/15, 5/16, 66/18,105/19, 123/20, 49/21, 119/2130.07.2015.
       Zakon o doprinosima - AKTUELNI114/17, 112/19, 49/21, 119/21, 56/22, 132/2222.12.2017.
       Zakon o fiskalizaciji15/2223.02.2022.
       Zakon o fiskalnim kasama69/07,65/1417.07.2007.
       Zakon o komunalnim taksama4/12, 123/20, 119/2114.12.2020.
       Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju134/11, 82/13, 96/1309.10.2015.
       Zakon o Poreskoj upravi112/07, 22/08, 34/09)19.12.2007.
       Zakon o poreskom postupku - (važio do 12.8.2020)102/11,108/11,67/13,44/1608.08.2013.
       Zakon o poreskom postupku - AKTUELNI (važi od 13.8.2020.)78/2013.08.2020.
       Zakon o porezu na nepokretnosti91/1505.11.2015.
       Zakon o posebnim načinima izmirenja poreskog duga94/1516.11.2015.
       Zakon o posebnim republičkim taksama8/94,3/96,29/00...51/06,52/14,123/2014.12.2020.
       Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida37/1227.04.2012.
       Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama31/1816.04.2018.
  Pravilnici
       Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe96/1720.10.2017.
       Pravilnik o popunjavanju PP-ON89/1413.10.2014.
       Pravilnik o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak68/1824.07.2018.
       Pravilnik o primjeni amortizacionih stopa (Za pravna lica važilo do 31.12.2015)47/1613.06.2016.
       Pravilnik o primjeni normativa rashoda za utvrđivanje kala, rastura, kvara i loma45/1607.06.2016.
       Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika4/1325.01.2013.
       Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje47/1613.06.2016.
       Pravilnik o uslovima i načinu oporezivanja porezom po odbitku115/1723.12.2017.
       Pravilnik o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa68/1824.07.2018.
       Pravilnik o utvrđivanju poreske osnovice procjenom10/1512.02.2015.
       Pravilnik o vođenju knjiga i usklađivanju prihoda i rashoda od samostalne djelatnosti98/1501.12.2015.
       Pravilnik o vrsti i visini troškova za autorske ugovore98/15, 17/2230.11.2023.
  Uredbe
       Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem86/12, 10/14, 7/2314.09.2012.
  Odluke
       Izmjena odluke o komunalnim taksama - Grad Bijeljina27/1721.12.2017.
       Izmjena odluke o komunalnim taksama - Grad Bijeljina (važi od 01.01.2018.)7/1828.03.2018.
       Izmjena odluke o komunalnim taksama - Grad Bijeljina (oslobađanja)5/1715.03.2017.
       Odluka o komunalnim taksama - Grad Bijeljina29.03.2012.
       Odluka o plaćanju i naplati u stranom novcu46/1512.06.2015.
       Odluka o visini naknade troškova za službena putovanja - dnevnice (važi od 02.07.2021.)57/2124.06.2021.
  Ostalo
       Izgled izvještaja presjek stanja24.07.2013.
       Novine u zakonu o doprinosima10.01.2013.
       Rješenje o određivanju liste proizvodnih djelatnosti u svrhu ostvarenja prava na umanjenje poreske osnovice7/1605.02.2016.
       Uputstvo za obračun i prijavu doprinosa za poljoprivrednike - komercijalno gazdinstvo13.03.2019.
       Uputstvo za obračun i prijavu doprinosa za poljoprivrednike - nekomercijalno gazdinstvo13.03.2019.
       Vrste prihoda - Naredba o uplaćivanju27.05.2005.
Uprava za indirektno oporezivanje
  Zakoni
       Zakon o PDV-u26.01.2005.
       Zakon o akcizama60/1404.08.2014.
       Zakon o postupku indirektnog oporezivanja23/0523.12.2005.
  Pravilnici
       Pravilnik o primjeni PDV-a30/05 .. 44/20, 47/2212.12.2005.
       PDV uplatni računi09.05.2014.
       Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza51/12 68/1605.06.2012.
       Pravilnik o prinudnoj naplati indirektnih poreza09.04.2012.
  Ostalo
       Dokumentacija uz ZR i administrativne takse15.07.2014.
       Proporcionalni odbitak ulaznog poreza prilikom početka obavljanja oporezivih djelatnosti16.01.2016.
       Uputstvo za popunjavanje PDV prijave20.01.2021.
       Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV22.12.2005.
Djelatnost trgovine, ugostiteljstva, usluga i proizvodnje
  Zakoni
       Zakon o privrednim društvima127/08,58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/2308.08.2013.
       Zakon o ugostiteljstvu45/17, 1/2415.05.2017.
       Zakon o zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti117/11, 121/12, 67/13, 44/16, 84/1925.11.2011.
       Pravilnik o uslovima korišćenja ostalih šumskih proizvoda i načinu sakupljanja njihovih nadoknada8/10, 71/10, 97/1324.01.2020.
       Zakon o trgovini105/1910.12.2019.
       Zakon o veterinarstvu06/1226.01.2012.
       Zakon o zaštiti potrošača BiH25/06,88/1502.11.2010.
       Zakon o zaštiti potrošača Republika Srpska6/12, 63/14, 18/17, 90/2126.01.2012.
       Zakon o praznicima30.03.2007.
  Pravilnici
       Djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski63/12,23/1905.07.2012.
       Djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenom prostoru63/12,23/19,75/2205.07.2012.
       Djelatnosti za čije obavljanje nije potreban poslovni prostor63/12,23/1905.07.2012.
       Pravilnik o minimalnim uslovima za obavljanje trgovinske djelatnosti13.08.2009.
       Pravilnik o načinu obavljanja trgovine ličnim nuđenjem114/2016.11.2020.
       Pravilnik o načinu obavljanja trgovine na daljinu - prodaje na daljinu14/2119.02.2021.
       Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige48/1103.05.2011.
       Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige - AKTUELNI106/1612.12.2016.
       Pravilnik o označavanju obuće13/1713.02.2017.
       Pravilnik o razvrstavanju i minimalno-tehničkim uslovima za rad ugostiteljskih objekata04.02.2020.
       Pravilnik o uslovima koje treba da ispune otkupna stanica i otkupno mjesto114/2016.11.2020.
       Pravilnik o vođenju poslovne knjige u ugostiteljskom objektu76/0728.08.2007.
       Pravilnik o zanatskim djelatnostima46/1303.06.2013.
       Pravilnik o vođenju Knjige reklamacija71/1227.07.2012.
  Uredbe
       Uredba o klasifikacija djelatnosti RS8/1413.02.2014.
       Uredba o ograničenju marži u prometu robe27/1902.04.2019.
       Uredba o preduzetničkim djelatnostima25/15,116/1802.04.2015.
  Odluke
       Radno vrijeme ugostiteljskih, zanatsko-preduzetničkih i trgovačkih objekata u Bijeljini21/11,26/2104.11.2011.
Rad i zaštita na radu
  Zakoni
       Zakon o radu - AKTUELNI1/16, 66/18, 91/21, 119/2119.01.2016.
       Zakon o zaštiti na radu04.01.2008.
       Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate18/22, 65/2203.03.2022.
       Zakon o dječijoj zaštiti114/17,122/18, 107/19, 119/2122.12.2017.
       Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju93/2221.09.2022.
       Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju62/1729.06.2017.
       Zakon o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva11.03.2009.
       Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti30/1003.07.2010.
  Pravilnici
       Pravilnik o izvještaju o povredi na radu66/0817.07.2008.
       Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad14/22, 99/2221.02.2022.
       Pravilnik o vođenju evidencije o prisustvu radnika i odsustvima40/1620.05.2016.
  Odluke
       Odluka o uvećanju plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku53/16, 12/2230.06.2016.
  Obrasci
       Raspored radnog vremena - EXCEL14.06.2016.
       Raspored radnog vremena - PDF14.06.2016.
       Ugovor o radu na neodređeno vrijeme26.05.2014.
       Ugovor o radu na određeno vrijeme26.05.2014.
  Ostalo
       Opšti kolektivni ugovor40/1011.05.2010.
       Granski kolektivni ugovor - trgovina, ugostiteljstvo...94/0628.09.2006.
Zdravstveno-sanitarni propisi
  Zakoni
       Zakon o hrani19/1727.02.2017.
       Zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima46/04; 74/04, 95/04, 92/0929.04.2004.
       Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti14/1024.02.2010.
  Pravilnici
       Pravilnik o higijeni hrane39/1810.05.2018.
       Pravilnik o kriterijumima mikrobiološke čistoće74/1809.08.2018.
       Pravilnik o mikrobiološkim kriterijumima za hranu109/1227.11.2012.
       Pravilnik o pružanju informacija potrošačima o hrani9/1801.02.2018.
       Pravilnik o sadržaju i načinu sprovođenja posebne edukacije94/1809.10.2018.
       Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima98/18, 73/1922.10.2018.
Knjigovodstvo
  Zakoni
       Zakon o računovodstvu i reviziji94/15, 78/2016.11.2015.
  Pravilnici
       Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa45/1607.06.2016.
Ostalo
  Zakoni
       Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije20/1419.03.2014.
       Zakon o administrativnim taksama100/11, 103/11, 67/13, 123/2014.12.2020.
       Zakon o autorskim i srodnim pravima03.08.2010.
       Zakon o deviznom poslovanju20/1419.03.2014.
       Zakon o elektronskom potpisu59/08, 68/1309.08.2013.
       Zakon o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostrans03.11.2017.
       Zakon o igrama na sreću2218.03.2019.
       Zakon o inspekcijama74/10, 109/12, 117/12, 44/1602.08.2010.
       Zakon o javnom redu i miru01.03.2007.
       Zakon o multilateralnim kompenzacijama20/1419.03.2014.
       Zakon o obligacionim odnosima74/0401.01.2004.
       Zakon o održavanju zgrada101/1113.10.2011.
       Zakon o platnom prometu52/1207.07.2012.
       Zakon o podsticajima u privredi52/19, 78/20, 37/22, 56/2221.06.2019.
       Zakon o registraciji poslovnih subjekata67/13, 15/16, 84/1908.08.2013.
       Zakon o udruženjima i fondacijam Republike Srpske52/0117.10.2001.
       Zakon o upravljanju otpadom111/13, 106/15, 2/18, 16/18, 70/20, 63/21, 65/2118.12.2013.
       Zakon o visini stope zatezne kamate - važio do 14.07.2018.19/0102.04.2015.
       Zakon o zaštiti ličnih podataka49/06, 76/11, 89/11)27.06.2006.
       Zakon o zateznoj kamati - AKTUELNI - važi od 14.7.2018.61/1806.07.2018.
       Zakon o elektronskom poslovanju Republike Srpske59/0811.06.2009.
  Pravilnici
       Pravilnik o izvještavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom84/14, 42/1824.09.2014.
       Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika106/1913.12.2019.
  Odluke
       Odluka o sprovođenju multilaterlane kopenzacije i cesije74/1511.09.2015.
  Ostalo
       Uputstvo o načinu prikupljanja i uplate sredstava JU Fond solidarnosti115/1723.12.2017.
       Osnovni pojmovi u biznisu01.01.0000.