Poslednje ažuriranje: 27.09.2014.

Kako registrovati preduzetničku radnju - SP?


Procedura osnivanja preduzetničke radnje u Republici Srpskoj je sljedeća:

 1. Definisanje djelatnosti kojom će se SP baviti i odabir šifara djelatnosti.
 2. Gradskoj/Opštinskoj administraciji se podnosi zahtjev za registraciju.
  Prilozi ovom zahtjevu su ovjerena kopija lične karte, potvrda da licu nije izrečena zabrana obavljanja djelatnosti, te drugi dokazi ako su potrebni o čemu ćete dobiti informaciju na licu mjesta
 3. Preuzimanje Rješenja o registraciji preduzetnika. U roku od 2 dana bi trebalo da Odjeljenje za privredu izda Rješenje.
 4. Pravljenje pečata.
  Potrebna kopija Rješenja
 5. Podnošenje prijave PR-2 u Poresku Upravu.
  Potreban broj protokola i datum Ugovora o vođenju knjiga
 6. Preuzimanje JIB-a u Poreskoj Upravi.
 7. Otvaranje žiro računa u banci.
  Potrebne ovjerene kopije: Rješenja o registraciji, JIB-a, lične karte vlasnika.


Dalji postupci:
Pitanja: