KALKULATORIObračun plate za puno radno vrijeme


Bruto plataB=KMB=N+D+P, ako je N<=690, onda B=N/0.69, ako je N>690, onda B=(N-80)/0.61
Ukupni doprinosiD=KMD=B*31%
Doprinosi za PIOPIO=KMPIO-18.5%
Doprinosi za ZDRZDR=KMZDR-10.2%
Doprinosi za DJDJ=KMDJ-1.70%
Doprinosi za NZNZ=KMNZ-0.6%
Lični odbitakO=KMako je O>B onda je O=B
PorezP=KMP=(B-O)*8%
Neto plata:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25%
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2022. godine iznosi 590,00 KM. Lični odbitak 1000,00 KM. Poreska osnovica je bruto plata umanjena za lični odbitak. Ukupni doprinosi 31%.Obračun plate na nepuno radno vrijeme


Radno vrijeme kod ovog poslodavcaRV=h
Radno vrijeme kod drugih poslodavaca RV2=h
KoeficijentK=K=RV/(RV+RV2)
Bruto plataB=KMB=N+D+P, ako je N<=690, onda B=N/0.69, ako je N>690, onda B=(N-80)/0.61
Ukupni doprinosiD=KMD=B*31%, ako je D<265.07, onda je D=265.07*K
Doprinosi za PIOPIO=KMPIO-18.5%
Doprinosi za ZDRZDR=KMZDR-10.2%
Doprinosi za DJDJ=KMDJ-1.70%
Doprinosi za NZNZ=KMNZ-0.6%
Lični odbitakO=KMO=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
PorezP=KMP=(B-O)*8%
Isplata radniku:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25%
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Najniža plata u Republici Srpskoj od 1.1.2022. godine iznosi 590,00 KM. Lični odbitak 1000,00 KM. Poreska osnovica je bruto plata umanjena za lični odbitak. Ukupni doprinosi 31%.Obračun plate sa minulim radom i toplim obrokom


Radno vrijeme sati dnevno RV=h
Bruto osnovna plataBO=KMAko je NO*0.69, onda je BO=((N-80)/0.61-TO)/(1+0.3*ST/100)
StažST= godine
Bruto minuli radMR=KMMR=BO*ST*0.3%
Bruto topli obrok i regresTO=KM
Bruto ukupnoB=KMB=BO+MR+TO, B=D+P+N, B=(N-80)/0.61
DoprinosiD=KMD=B*31%, PIO-18.5%, ZDR-10.2%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%, ako je RV<8 i D<265.07, onda je D=265.07
Lični odbitakO=KMO=1000*RV/8 (ako je O>B onda je O=B)
PorezP=KMP=(B-O)*8%
Isplata radniku:N=KMN=B-D-P
Doprinos za solidarnost:S=KMS=N*0.25%
Isplata radniku:I=KMI=N-S
Ukupne obaveze: KM

Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka iznosi 0,75% prosječne neto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan.Menadžerski ugovor ili javne i druge dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa / Naknade za članove upravnog i nadzornog odbora


Bruto plataB=KMB=N/0.61, B=N+D+P
DoprinosiD=KMD=B*31%, PIO-18.5%, ZDR-10.2%, DJ-1.70%, NEZAP-0.6%
PorezP=KMP=B*13%
Isplata:N=KMN=B-D-P
Ukupne obaveze: KM

Ovaj obračun važi za člana privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknadu. Obračun, takođe, važi za lica koja su izabrana za javne ili druge dužnosti bez zasnivanja radnog odnosa, kao i za članove upravnog ili nadzornog odbora.Ugovor o djelu / Dopunski rad


Bruto naknadaB=KMB=N+D+P, B=N/0.70905
Doprinosi PIOD=KMD=B*18.5%
DohodakDH=KMDH=B-D
PorezP=KMP=DH*13%
Neto naknadaN=KMN=B-(D+P), N=B*0.70905
Ukupne obaveze: KMZakup


Bruto zakupninaB=KMB=N/0.896
Normirani troškovi 20%T=KMT=B*20%
DohodakDH=KMDH=B-T
PorezP=KMP=DH*13%
Neto zakupninaN=KMN=B-P
Ukupne obaveze: KMNekomercijalno gazdinstvo


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*20%. Mjesečna osnovica iznosi 20% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMZ=O*12%
Ukupno za godinu danaU=KMU=Z*12
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje je isključivo poljoprivrednik (17/40), nezaposleno lice (17/40), dobrovoljnog osiguranika na PIO (17/50) ili samostalni preduzetnik (17/40). Penzioner (17/50) plaća 1% na iznos penzije, a zaposleno lice plaća 1% na bruto platu.Komercijalno gazdinstvo (45/37) - osiguranici na PIO


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*30%. Mjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za PIOP=KMP=O*18.5%
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMZ=O*12%
Ukupno za godinu danaU=KMU=(Z+P)*12
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje je osiguranik na PIO isključivo poljoprivrednik ili nezaposleno lice. Zaposlena lica (55/56) plaćaju samo zdravstveno osiguranje i to u iznosu 2% na bruto platu. Penzioneri preko 65. godina (55/56) plaćaju zdravstveno osiguranje u iznosu 2% na penziju a penzioneri do 65. godina (45/49) plaćaju PIO u iznosu 2% i zdravstveno osiguranje 2% na penziju.Komercijalno gazdinstvo (55/55) - nisu osiguranici na PIO


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*30%. Mjesečna osnovica iznosi 30% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
Doprinos za zdravstveno osiguranjeZ=KMZ=O*12%
Ukupno za godinu danaU=KMU=Z*12
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lice koje nije osiguranik na PIO i pripada jednoj od sledećih grupa: isključivo poljoprivrednik, nezaposleno lice, dobrovoljni osiguranik na PIO, samostalni preduzetnik.Vlasnik preduzetničke radnje


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*60%. Mjesečna osnovica iznosi 60% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
DoprinosiD=KMD=O*32.80%
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za vlasnike preduzetničkih radnji koji djelatnost obavljaju kao osnovno zanimanje i pri čemu prema Zakonu o doprinosima djelatnost kojom se bave nije iz grupe profesionalnih zanimanja.Vlasnik preduzetničke radnje - profesionalno zanimanje


GodinaGOD=godinaGodina za koju važi obračun.
Prosječna bruto plataPBP=KMProsječna bruto plata u godini koja prethodi godini obračuna.
OsnovicaO=KMO=PBP*100%. Mjesečna osnovica iznosi 100% prosječne bruto plate u RS za prethodnu godinu.
DoprinosiD=KMD=O*32.80%
Ukupne obaveze: KM

Obračun važi za lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, a prema Zakonu o doprinosima (član 3. stav 3.) to su lica koja samostalno u vidu zanimanja i na osnovu posebne licence nadležnog organa ili organizacije obavljaju djelatnost isključivo na osnovu stečenog zanimanja (profesije), kao što su: advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, tumači, računovođe, prevodioci i druga slična zanimanja pod uslovom da: 1) tu djelatnost ne obavljaju na privremenom osnovu i 2) nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju.Nalaženje datuma pune godine staža


Godine (prethodna zaposlenja)GG=
Mjeseci (prethodna zaposlenja)MM=
Dani (prethodna zaposlenja)DD=
Ukupna staž (prethodna zaposlenja)S=GG MM DD
Datum novog zaposlenjaDZ=dd.mm.gggg
Datum obračuna staža novog zaposlenjaDZN=dd.mm.gggg
Staž od DZ do DZNSTZ=GG MM DD
Ukupan stažST=GG MM DD
Sledeći datum pune godine ukupnog stažaDS=dd.mm.gggg
Ukupne obaveze: KMPoreska kamata


DugI=KM
Datum dospijećaD1=dd.mm.gggg
Datum plaćanjaD2=dd.mm.gggg
Stopa 0.06%K6=KM dana do 31.12.2011. godine.
Stopa 0.04%K4=KM dana u periodu od 01.01.2012. do 16.08.2013. godine.
Stopa 0.03%K3=KM dana od 17.08.2013. godine.
Ukupne obaveze: KMObračun PDV-a


Iznos osnoviceOS=KM
PDV 17%PDV=KM
Iznos sa PDV-omUP=KM
Ukupne obaveze: KM