NOVOSTI

Pretraži
17.08.2023.

Javni poziv za povrat poreza i doprinosaDo kraja avgusta je rok za podnošenje zahtjeva za povrat uplaćenih poreza i doprinosa za radnike koji su zaposleni u 2022. godini a koji su prije zaposlenja bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Ko ima pravo učešća?

Pravo učešća po programu imaju privredni subjekti (pravna lica i preduzetnici) koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske i ispunjavaju sljedeće uslove:
- Da je kod poslodavca došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih u periodu 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. godine u odnosu na 31. 12. 2021. godine što se utvrđuje provjerom u bazi podataka Poreske uprave Republike Srpske. Ovu provjeru vrši Zavod za zapošljavanje.
- Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom.
- Da su zaposlili radnike u periodu od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine na puno radno vrijeme (8 sati). Potrebno je da su se lica, koja su se zaposlila kod poslodavaca, nalazila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje prije zaposlenja.
- Da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak.
- Poslodavac se obavezuje da će zadržati navedeni broj radnika dvije godine od dana stupanja radnika na rad.

Prednost prilikom odobravanja sredstava imaće poslodavci koji su zapošljavali veći broj lica (10 lica i više).

Koja dokumentacija se prilaže uz zahtjev?

  • Rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika ;
  • Rješenje o registraciji u Poreskoj upravi (JIB) samo u slučaju da JIB nije naveden u rješenju o registraciji pravnog lica ili preduzetnika;
  • Uvjerenje biroa da se nezaposleno lice nalazilo na evidenciji nezaposlenih (dostavlja biro);
  • Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (poresko uvjerenje iz Poreske uprave Republike Srpske).Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnešen zahtjev.
  • Kopija ugovora sa bankom o otvaranju žiro-računa ili kopija kartona deponovanih potpisa;
  • Dokaz o broju zaposlenih sa 31.12.2021.godine i za period 01.01.2022.-31.12.2022.godine (ovaj dokaz pribavlja Zavod za zapošljavanje provjerom kroz bazu podataka Poreske uprave Republike Srpske);
ARHIVA NOVOSTI