KOMUNALNA TAKSA


Visinu komunalne takse određuje lokalna samouprava u zavisnosti od djelatnosti.

Rok za prijavljivanje takse je 31.03. a rok za plaćanje do 30.06.
U prvoj godini poslovanja rok za prijavljivanje je 15 dana od osnivanja u iznosu srazmjerno preostalom broju mjeseci do kraja godine, a rok za plaćanje do 31.12.

Od plaćanja komunalne takse oslobođena su lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata.

Odlukom o komunalnim taksama Grada Bijeljina propisano je sljedeće: